Print

St. Nicholas

Susan Seals

Sagebrush Fine Art

Salt Lake City, Utah, USA

8 x 10 inches