Yo-Yo

Yugoslavia
now Croatia

1940s

Metal, celuloid

1 3/4 inches