Greeting Card

Svit Pozdorovlen

Ukraine

2014

5 x 6 7/8 inches