Icon

Ventourakis Bros. Co.

Athens, Greece

2011

Metal frame, print on wood

2 7/8 x 3 3/4 inches