Retablo

Mexico

Vintage

Tin print

8 x 10 inches