Icon

Saint Nicholas

Holy Monastery of St. Catherine
Mount Sinai, Egypt

7th - 8th century

Icon detail, Coptic or Syrian-Palestinian origin