Photo: Bob Zivkovic

Photo: Bob Zivkovic

Used by permission

Crkva Sveti Nikola

Serbian Orthodox

Ruma

Serbia

Photo: Bob Zivkovic