St. Nicholas

Print

Susan Seals
Sagebrush Fine Art
Salt Lake City, Utah, USA
8 × 10 inches