Yo-Yo

Yugoslavia
now Croatia

1940s
Metal, celuloid
1 3/4 inches