Stationery

Nikolaus Postamt
St. Nikolaus im Warndt, Germany
2008
8 1/4 × 11 5/8 inches