Icon

Ventourakis Bros. Co.
Athens, Greece
2010
Print mounted on wood
2 5/8 × 3 3/4 inches