Greeting Card

Svit Pozdorovlen
Ukraine
2014
5 × 6 7/8 inches