Icon

Ventourakis Bros. Co.
Athens, Greece
2011
Metallic print on wood
2 5/8 × 3 3/8 inches