Icon

Ventourakis Bros. Co.
Athens, Greece
2010
Print mounted on wood, plastic frame
3 1/2 × 4 3/8 inches