Greeting Card

Svit Pozdorovlen
Ukraine
2014
5 × 3 5/8 inches