Money Envelope

Otkrytka
Ukraine
2014
6 3/8 × 3 3/4 inches