Stationery Envelope

Nikolauspostamt
St. Nikolaus im Warndt, Germany
2014
8 3/4 × 4 3/8 inches