Saint Nicholas

Icon

Holy Monastery of St. Catherine
Mount Sinai, Egypt

7th - 8th century
Icon detail, Coptic or Syrian-Palestinian origin