Haigou Nikolaos

Rodos, (Isle of Rhodes) Greece

Greek Orthodox

Haigou Nikolaos is a 15th century church.