Saint Nicholas Church

Ganachivka / Hanachivka Ukraine

Greek Catholic (Byzantine)